top of page

תנאי שימוש באתר פרויקט הסדנה

1.כללי

1.1ברוכים הבאים לאתר האינטרנט בנושא פרויקט הסדנה - מרכז המסחר והמלאכה של חולון (להלן בהתאמה: "האתר" ו- "הפרויקט"). מפעילות האתר והיזמות של הפרויקט הן ג'י.אפ. ישראל יזמות נדל"ן 2 בע"מ, חברה מספר 515625804 שמשרדה הינו ברח' יגאל אלון 94, תל אביב והסדנה 12-8 בע"מ, חברה מספר 514758887 שמשרדה הינו ברח' יגאל אלון 94, ("להלן יחד: המפעילה").

1.2השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). אנא תשומת הלב כי עצם השימוש באתר מהווה אישור כי המשתמש מסכים לתנאי השימוש, כפי שיהיו מעת לעת. יש להקפיד לעיין בתנאי השימוש. אם המשתמש אינו מסכים לאיזה מתנאי השימוש המפורטים להלן, עליו להימנע מכל שימוש באתר. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, והתנאים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או במידע המצוי בו.

1.3תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

2.המידע המופיע באתר

2.1מטרת אתר זה היא לספק מידע אודות הפרויקט והמפעילה.

2.2האתר וכל התכנים המופיעים בו, מופיעים "כמות שהם" ("AS IS"). יתכן שהמידע אינו שלם, ולחליפין, ייתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. המפעילה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס למידע.

2.3השימוש באתר ובתכנים אחרים הינו באחריות המשתמש בלבד. המפעילה ו/או נציגי המפעילה (לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה), לא יהיו אחראים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע מהשימוש בתכנים, באתר או בשירותים הניתנים במסגרתם או באמצעותם.

2.4המפעילה מבהירה בזאת שהמידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת למתן שירות כלשהו, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

3.שירותים המוצעים באתר

3.1האתר מציע, בין היתר, מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, לרבות השירותים המפורטים להלן: (א) גלישה ועיון בתכנים שונים בקשר לפרויקט; (ב) הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי לכתובת המייל של המבקש) (ג) פניה לשירות הלקוחות של המפעילה.

3.2מובהר, כי המפעילה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו באופן רציף ושוטף, והמפעילה תהיה רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מראש.

4.התחייבויות המשתמש

במסגרת תנאי שימוש אלה, מתחייב המשתמש לפעול או להימנע מלפעול בפעילות או שימוש אסור, ובין היתר, כדלקמן:

4.1המשתמש מתחייב, שלא להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ ו/או לפרסם באתר מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של המפעילה ו/או העלולה לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר וכן לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למוחקו ו/או להעלות ו/או לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות מאיים, פוגעני, מעליב, פרטי או גזעני.

4.2המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או לנסות ולהגביל את הגישה ו/או למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.

4.3המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של המפעילה ו/או נציגיה המורשים בכתב ומראש.

4.4המשתמש מתחייב לא להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל אמצעי אחר על מנת להיכנס לאתרים ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

4.5המשתמש מתחייב שלא להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלו עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי המפעילה משויכת אליו בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בו, באתרים שלו, בעסקו או בהצהרותיו, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או המפעילה.

4.6המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או בגין כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או לנזק הנובעים מאי קיום הוראות תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש.

4.7המשתמש מסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה.

4.8עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של המפעילה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של המפעילה ו/או מי מטעמה בעיני הציבור.

5.יצירת קשר והצטרפות לרשימת דיוור

5.1המשתמש רשאי לפנות אל המפעילה בכל נושא רלוונטי, באמצעות טלפון 8033* או פניה דרך האתר (ראה לעניין זה קטגוריית: "צור קשר" באתר).

5.2כמו כן, המשתמש רשאי להצטרף לרשימת הדיוור של המפעילה לצורך קבלת הודעות על פרויקטים שונים של המפעילה בקטגוריית "צור קשר" באתר. במידה והמשתמש מעוניין לפנות אל המפעילה ללא הצטרפות לרשימת הדיוור, עליו להסיר את הסימון לצד המילים "אני מאשר לשלוח לי חומרים פרסומיים".

5.3המפעילה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש הנכלל ברשימת הדיוור, כתוצאה מההצטרפות לרשימת הדיוור, מההסתמכות על רשימת הדיוור, השימוש במידע המועבר במסגרתו, או כל עניין אחר הקשור ברשימת הדיוור.

5.4המפעילה מתחייבת, כי מעבר לפרטים אשר יוזנו על ידי המשתמש, מרצונו החופשי, לשם יצירת קשר והצטרפות לרשימת הדיוור, לא ייאסף מידע אישי או מידע אחר אודות המשתמש, לרבות מידע שאינו מזהה את המשתמש אישית (כגון: מידע אנונימי, או מידע סטטיסטי שנאסף באופן פסיבי).

6.קניין רוחני

6.1האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות עיצוב האתר, גרפיקה, סרטונים, מוסיקה, תמונות, קטעי וידיאו, טקסט וכדומה ("המידע") מוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתרים או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, ללא הסכמתה מוקדמת, הכתובה והמפורשת של המפעילה.

6.2כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא, וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו, לרבות המידע, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם קניינה של המפעילה, או של צדדים שלישיים אשר התירו למפעילה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר. השימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעילה בלבד ובלעדית. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמתה של המפעילה מראש ובכתב.

6.3למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של המפעילה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של המפעילה ו/או אשר ניתן לה זכות שימוש בו על פי כל דין.

7.אחריות

7.1המפעילה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או חלקה, ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי וכן להגביל את הגישה לאתר, כולה או חלקה, לצורך עבודות תחזוקה וייעול השירותים הניתנים באתר.

7.2המפעילה אינה ולא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

7.3המפעילה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. כמו-כן, המפעילה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות.

7.4המפעילה אינה ולא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר ו/או במקרה של "באגים".

7.5המפעילה גם אינה ולא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה.

7.6המפעילה אינה ולא תהא אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר ושירותי האתר יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם.

7.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש באתר או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין המפעילה אחראית לכל מידע אשר יועלה על ידי משתמשים חיצוניים.

8.אבטחת מידע

8.1המפעילה מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי המפעילה ו/או מי מטעמה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי המפעילה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי המפעילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך.

8.2כמו כן, באירועים שאינם תלויים במפעילה ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9.קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

9.1באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המפעילה. קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמש בלבד, אין למפעילה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים באתרים אלה. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם.

9.2המפעילה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקישור. המפעילה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

10.שינוים באתר

10.1המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר ובתכני האתר תיקונים, התאמות ושיפורים וכן שינויים אחרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי המפעילה בגין שינויים במידע באתר.

10.2המפעילה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תנאי שימוש אלה, מעת לעת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. השינויים ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של תנאי השימוש, והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו.

11.כללי

11.1המפעילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר בכל מקרה בו הפר המשתמש את הוראות תנאי שימוש אלה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט המפעילה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, המפעילה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.

11.2המפעילה והמשתמש יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם בקשר לתנאי שימוש אלה, במידה שיתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט, וכי במידה שלא ייושב סכסוך כאמור, אזי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.

 

 

 

תאריך העדכון האחרון של תנאי השימוש: 13.9.2020.

bottom of page